CEO Nhàn Vương: “Là phụ nữ, nhất định phải có sự nghiệp riêng”