Trang thiết bị y tế loại A là gì? Và tiêu chuẩn áp dụng với trang thiết bị y tế loại A